Oproep AVA 23 mei 2016

08-04-2016

Rhoon, 8 april 2016 - Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 23 mei 2016 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.

Klik hier voor het jaarverslag 2015.

Tevens liggen deze stukken vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van NBZ (Spui 18, 3161 ED Rhoon, telefoon 0180-555470) en zijn aldaar en bij ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost, The Netherlands, Locatiecode TRC 01.013, faxnummer +31 20 5636959, e-mail iss.pas.hbk@ing.nl) kosteloos te verkrijgen. 

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2015. Klik hier voor de notulen. 
3. Verslag van de raad van commissarissen
4. Verslag van NBZ-Management BV over 2015
5. Vaststellen jaarrekening 2015 NBZ NV
6. Dividendbeleid
7. Decharge van NBZ-Management BV en raad van commissarissen
8. Mededelingen directie over het lopende boekjaar
9. Rondvraag
10. Sluiting 

Registratie
Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 25 april 2016, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum – 'het Registratietijdstip' – zijn ingeschreven in een aangewezen (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van het bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear Nederland') aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer. Voor houders van participaties is als (deel)register aangewezen het participantenregister van NBZ. 

Aanmelding
Aandeelhouders van girale aandelen die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich uiterlijk tot en met 16 mei 2016 aanmelden bij hun bank of commissionair. Voor houders van girale aandelen moeten intermediairs bij aanmelding uiterlijk op 16 mei 2016 aan ING Bank N.V. een elektronische verklaring verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip werd gehouden. Bij de aanmelding wordt de intermediairs verzocht de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen van het aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Via hun bank krijgen aandeelhouders een registratiebewijs dat tevens geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van participaties die aan de vergadering willen deelnemen, kunnen zich vanaf 8 april 2016 tot en met uiterlijk 16 mei 2016 aanmelden (1) per e-mail (info@annexum.nl) of (2) per brief naar NBZ, p/a Annexum Beheer BV, Postbus 79032, 1070 NB Amsterdam. 


Om in deze vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen op de door de Stichting Beleggingsrekeningen NBZ c.q. de Feederfondsen B1, B2, B3 etc. gehouden aandelen, wordt aan die participanten die zich voor deze vergadering hebben opgegeven, een volmacht verstrekt die hun bij aanvang van de vergadering wordt uitgereikt. Dit gebeurt met inachtneming van het volgende:
a) de volmacht heeft betrekking op de aandelen die zijn toe te rekenen aan de door de participant gehouden participaties;
b) op ieder aandeel, ongeacht de soort, kan slechts één stem worden uitgebracht;
c) indien u zich niet meldt, of na melding niet komt, dan vervalt de volmacht.

Volmachten
De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van NBZ NV en hier te downloaden. Deze schriftelijke volmacht moet uiterlijk 16 mei 2016 door de directie zijn ontvangen. De gevolmachtigde moet het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór aanvang van de vergadering inleveren bij de inschrijfbalie.

Toegang en legitimatie
Vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


« Ga Terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

30 september 2022
USD 10,35

€ 10,64


Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarverslag 2021
Persberichten

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact